måndag 18 november 2019

Strategi för psykisk hälsa välkomnas

 Foto: Monica Björkell-Ruhl


Den nya strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till 2030. Psykosociala förbundet välkomnar strategins starkare fokus på psykisk hälsa som en kraftgivande resurs och de nya verksamhetsformer som den möjliggör. Strategin bygger på gemenskap i vardagsmiljön samt sänker tröskeln för att söka hjälp då det behövs. Strategin understryker rätten till psykisk hälsa ur ett människorättsperspektiv samt vikten av omfattande tjänster som bygger på individuella behov i olika livsskeden. Gränsöverskridande samarbeten behövs för att föra olika sektorer samman, och öka tillgången till hälsofrämjande insatser i vardagen. Samarbete och förbättrade kommunikationskanaler krävs också för att trygga den somatiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa, vilka riskerar en förkortad livslängd på grund av ojämlik tillgång till livsviktiga medicinska ingrepp och behandlingar. Den nya strategin minskar målmedvetet stigma kring psykisk ohälsa och livshotande ojämlikhet.  

Strategin innebär också ett efterlängtat suicidpreventivt program. Vi är många som talat oss varma för att Finland borde sälla sig till skaran länder som satsar på att förebygga självmord på ett övergripande och målmedvetet sätt.  Ändringsprocessen som den nya strategin medför kräver ett starkt ledarskap, vilket poängteras starkt. Strategin kommer att spänna över flera regeringsperioder, en god nyhet med tanke på att ändringsprocesser tar tid. 

Psykosociala förbundet har deltagit i beredningen av strategin genom att lyfta fram att de tjänster, verksamhetsmodeller och åtgärder som nämns också ska finnas på svenska, vilket bör beaktas redan i planeringsskedet. För att de språkliga rättigheterna ska förverkligas behöver vi, förutom svenskspråkiga tjänster, säkerställa att det också finns förutsättningar för forsknings- och utvecklingsverksamhet på svenska.  

Psykosociala förbundet och dess medlemsorganisationer välkomnar den nationella strategin för psykisk hälsa och ett nationellt program för suicidprevention. Om den nya strategin ska uppfylla sitt syfte att minska utanförskap och öka delaktighet, måste åtgärderna beakta och inkludera de språkliga minoriteterna.  

Psykosociala förbundets höstmöte 6.11.2019  
Ordförande Christer Rönnlund
Verksamhetsledare Bodil Viitanen

måndag 11 november 2019

Psykosociala förbundet 35 år


Psykosociala förbundet fyller 35 år i år! Det firades med ett kombinerat jubileumsseminarium och höstmöte på Ruissalo spa i Åbo i förra veckan. Under de två dagarna bjöds deltagarna på en fin föreläsning om positiv psykologi med Axel De La Chapell, där vi alla fick lära oss att uppmärksamma det goda i livet. Förbundet arrangerade även en hälsopromenad vid havet och de förtroendevalda fick möjlighet att delta i en föreläsningsdiskussion ledd av Svenska studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen. Festmiddagen bestod av fyra rätter och vi skålade i bubbel. Dessutom hade vi bjudit in en barnkör från Sirkkala skola i Åbo som sjöng några vackra sånger för oss.

Under dagarna fanns även tid för simning, vattengymnastik och egna promenader för den som ville det. I samband med jubileumsseminariet utsågs årets medlem, som tilldelades Camilla Karlsson från föreningen Duetto. Och titeln Årets hedersmedlem gick till Karl-Göran Löfgren från Vörå.

Här är några bilder från jubileumsseminariet. TACK till alla som deltog, eller som på annat sätt firat Psykosociala förbundets 35 år!

 Foto: Pernilla Nylund