måndag 10 oktober 2022

Nya funktionshinderservicelagen till riksdagen

Här kan du ta del av Marica Nordman och Elias Vartios tankar kring funktionshinderservicelagen. Båda arbetar som juridiska ombud på SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder:

Förra veckan gav Sanna Marins regering propositionen till ny funktionshinderservicelag till riksdagen. Riksdagen har under den här veckan behandlat den i plenum. Som följande steg ska lagförslaget till social- och hälsovårdsutskottet. Även grundlagsutskottet ska avge utlåtande om lagförslaget.  
Vi är mycket glada över att våra förslag gällande tryggande av de språkliga rättigheterna har beaktats i förslaget både på paragraf- och motiveringsnivå. Lagens tillämpningsområde tar även bättre hänsyn till personer med sensoriska funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska utmaningar samt barn med funktionsnedsättningar. Det så kallade resurskravet för personlig assistans har blivit något lindrigare och en ny tjänst, stöd i beslutsfattande introduceras. 
Förslaget innehåller några orosmoment: 

  • Klientavgifterna kommer att öka för personer som tidigare fått service via specialomsorgslagen. Det bör systematiskt säkerställas att klientavgifterna inte hindrar användningen av tjänsterna. Avgifterna får inte heller bli ekonomiskt oskäligt betungande. 
  • Det lindrigare resurskravet för personlig assistans kan fortfarande innebära mera begränsade möjligheter till boende och fritid om motsvarande service för assistans inte beviljas.  Personer diskrimineras på basis av deras intellektuella och eller kommunikativa färdigheter. Exempelvis antalet timmar för fritidsverksamhet kan variera mycket beroende på om servicen ordnas som personlig assistans (30h/månad) eller som särskilt stöd (10h/månad, senare 20h/månad).  
  • Tillämpningsparagrafen innehåller fortfarande åldersdiskriminerande element, som kan leda till att äldre personer som får en funktionsnedsättning kan bli utan stöd och hjälp. 
  • Träning för arbetslivet saknas helt vilket är oroväckande i och med den låga sysselsättningsgraden hos personer med funktionsnedsättningen. Tjänsterna för dagverksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet blir också betydligt mera inflexibla än vad de är idag. 

SAMS fortsätter med att föra fram dessa synpunkter tillsammans med medlemsförbunden och de finskspråkiga samarbetsparterna.  

Hälsningar, Marica & Elias