onsdag 25 april 2012

Mötesuttalande - vårmötet 12.4.12


MÖTESUTTALANDE

Psykosociala förbundet, som fungerar som en ideell, allmännyttig, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland har på sitt vårmöte 12 april i Helsingfors konstaterat att:

Delaktighet  minskar på fördomar och ökar kunskap


Delaktighet i planerings och beslutsprocesser för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa,  är en viktig fråga inom mentalvården och socialvården och är starkt kopplat till samarbetsfrågor. Fördomar och okunskap bland tjänstemän och förtroendevalda är förmodligen största orsaken bakom rädsla för att utöka delaktighet för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och mentalvård: dvs egen erfarenhet eller erfarenhet som närstående.


Fördomar och okunskap kan motarbetas genom kunskap, utbildad och kunnig personal och tillräckligt med personella resurser, som möjliggör samarbete och kvalitativ mentalvård. Tvärsektorellt samarbete mellan myndigheter, instanser och aktörer inom social- och hälsovården ligger i tidens behov.


Oberoende vem du är, var du bor, vilken språkgrupp du tillhör, vilken kultur du tillhör behöver du ha tillgång till mentalvård, service och socialvård på lika villkor. Kunskap och kunnande och tillräckliga personalresurser och samhälleliga resurser anser vi att är grundförutsättningar för att kunna främja trygga psykiskt funktionshindrades ställning, hjälpa dem och deras närstående  i deras vardagsmiljö, erbjuda kvalitativa tjänster och samarbetsmöjligheter, även sektoröverskridande sådan.


Det är viktigt att man inte glömmer speciellt utsatta grupper med speciella behov och mentalvårdens klienter är en sådan grupp.


Vårmötet 12 april Helsingfors


Ordförande Gustav Skuthälla, Psykosociala förbundet rf


Verksamhetsledare Bodil Viitanen, Psykosociala förbundet rf


Tel 06-7232515, 050-5251243

www.fspc.fi
                                     


  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar