fredag 22 oktober 2021

Psykosociala förbundets insändare: "Glöm inte bort psykisk hälsa i de nya välfärdsområdena"

I vår senaste insändare lyfter vi fram vikten av att prioritera psykisk hälsa inom de nya välfärdsområdena. I samband med hälsovårdsreformen finns det möjlighet att förbättra mental-och missbrukarvården. Vi hoppas att kommande välfärdsområdesfullmäktigen drar nytta av denna möjlighet för att förebygga psykisk ohälsa.

Tillgången till tjänster och kvaliteten på tjänster behöver förbättras. Hjälp i tidigt skede hindrar att problem förvärras och att kostnader för psykisk ohälsa ökar. Resurser för lågtröskelverksamhet och tidigt psykosocialt stöd behöver tryggas och svenskspråkig service säkerställas. Tillräckliga svenskspråkiga tjänster bidrar till att personer får hjälp i rätt tid. 

Kvalitativa mentalvårds- och missbrukartjänster bör integreras med basservicen, och utgöra en lika stark del av primärvården som vård för somatiska besvär. Det ska vara lika lätt att få vård för psykiska besvär som för ett brutet ben.

Insändaren har publicerats i Vasabladet, Österbottens Tidning 21.10.2021. Läs den i sin helhet nedan:

Glöm inte bort psykisk hälsa i de nya välfärdsområdena


I arbetet med att reformera social- och hälsovårdstjänsterna finns det goda möjligheter att ge psykisk hälsa ännu större prioritet än tidigare. Det viktigaste är att i framtidens välfärdsområden kunna garantera stöd och hjälp i ett tidigt skede och med låg tröskel, utan remiss.
Efter coronapandemin finns det även ett växande behov av att skifta betoningen till förebyggande arbete och att stärka tillgängligheten till stöd och hjälp.

Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör vid Mieli ry, betonar vikten av att tackla effekterna av coronapandemin på människors psykiska hälsa. Enligt Wahlbeck behövs tidiga förebyggande insatser för att undvika en “epidemi inom psykisk ohälsa” (VBL och ÖT, 9.10).
Fungerande och lättillgängliga lågtröskeltjänster kan erbjuda personer förebyggande stöd i ett tidigt skede och förhindra att problem förvärras.

Den lågtröskelverksamhet som erbjuds inom tredje sektorn är ett kostnadseffektivt sätt att öka människors delaktighet, välmående, psykiska hälsa och funktionsförmåga. Verksamheten minskar samtidigt kostnaderna för specialhälsovården.
I de kommande välfärdsområdena behövs hållbara lösningar för att trygga en långsiktig finansiering för tredje sektorns förebyggande arbete. Investeringar i förebyggande verksamhet som ökar delaktighet är gynnsamt för hela samhället.

Det ska vara lätt att få vård med låg tröskel och på rimligt avstånd, oberoende hemort eller socioekonomisk ställning. Tillgången och kvaliteten på mentalhälsotjänster måste tryggas även på svenska. Alla har rätt till högklassig vård på såväl svenska som finska.

De första välfärdsområdesfullmäktigena kommer att fatta beslut som direkt påverkar människors vardag. De kommer att ha en viktig roll när det gäller att stärka utbudet av stödtjänster och tillgången till stöd och hjälp i god tid för att förebygga psykisk ohälsa.

CHRISTER RÖNNLUND, ORDFÖRANDE
PETER ROLIN, VERKSAMHETSLEDARE
PSYKOSOCIALA FÖRBUNDET

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar