torsdag 15 januari 2015

Kursboken i Psykiska första hjälpen nu på svenska


PRESSMEDDELANDE                                                                                        

Kursboken i Psykiska första hjälpen ® nu på svenska.


Kurs i Psykiska första hjälpen
– en kurs för alla

Psykisk hälsa är en väsentlig del av folkhälsan. Finländarnas fysiska hälsa blir allt bättre, men när det gäller den psykiska hälsan har vi inte uppnått motsvarande positiva utveckling.
Samhällsutvecklingen visar att man inte, i tillräckligt hög grad, beaktar främjandet av den psykiska hälsan eller tjänster för psykisk hälsa - redskap som kunde förebygga psykisk ohälsa och stärka medborgarnas välbefinnande och helhetshälsa.
Faktorerna som påverkar det psykiska välbefinnandet är till stora delar kända, och kan åtgärdas. Tidig växelverkan, förebyggande av våld, mobbning och dåligt bemötande, en trygg uppväxtmiljö samt en utveckling av skol- och arbetsvärlden till att stöda människors egna resurser är faktorer som främjar vårt välbefinnande. Skyddande faktorer som stöder den psykiska hälsan gynnar samhället överlag och ligger ofta utanför hälsovården, i andra delar av vårt samhälle - skolor, arbetsplatser, medborgarinstitut och föreningsvärlden är exempel på platser där man har stora möjligheter att främja sin psykiska hälsa.

Varför satsa på skyddande och förebyggande arbete?

Den psykiska hälsan är en grundläggande del av en människas välbefinnande och helhetshälsa. Psykisk hälsa kan definieras som ett kapital eller en resurs, som hjälper människor att fungera i sin livsmiljö samt att möta olika livssituationer och de krav dessa ställer. Främjande av psykisk hälsa är inte detsamma som att eliminera eller förebygga psykisk ohälsa.
Dagens samhällstänk är problemcentrerat och har stort fokus på ohälsa. Det främjande och förebyggande arbetet hamnar i skymundan, trots att forskning visar att fokus på välbefinnande och hälsofrämjande resurser förebygger riskfaktorer för psykisk ohälsa samtidigt som det bygger upp den allmänna hälsan.
En kurs i Psykiska första hjälpen är ett ypperligt sätt att främja den psykiska hälsan, den är ett redskap tillgängligt för alla. Psykiska första hjälpen som medborgarfärdighet är målet precis som för fysiska första hjälpen. Psykiska första hjälpen förbereder oss för olika händelser där ett tryggt bemötande är centralt och är en kurs för alla, uppbyggd på en stadig grund av både teori och erfarenhet. Det finns två kurser i Psykisk första hjälpen att välja mellan. Psykiska första hjälpen 1 utvecklades av Föreningen för Mental Hälsa i Finland och fokuserar på resurser och välbefinnande. Kursen berör stärkandet av ens egna resurser och hur man bäst kan aktivera sig själv för att nå psykiskt välbefinnande. Psykiska första hjälpen 2 omfattar information kring psykisk ohälsa och hur man kan stöda olika situationer där den psykiska hälsan har försämrats.

Psykisk hälsa som livskompetens
Kursboken för Psykiska första hjälpen 1 har nyligen uppdateras på både finska och svenska, i ett samarbete mellan Föreningen för Mental Hälsa i Finland och Psykosociala förbundet. Vi vill gärna uppmärksamma er på det nya materialet och kursutbudet som hittas via Föreningen för Mental Hälsa i Finlands hemsida: http://www.mielenterveysseura.fi/pfh. Vi hoppas att uppdateringen av kursmaterialet för med sig nya insatser och nytt engagemang för främjande och stärkande av resurser i psykisk hälsa som livskompetens.

Vill du veta mer om Psykiska första hjälpen?
Vänligen kontakta oss:
Johanna Cresswell-Smith, kursinstruktör och sakgranskare av svenska kursboken, 029 524 7351
Ritva Karila-Hietala, projektchef utbildning i psykiska första hjälpen - Föreningen för Mental Hälsa i Finland, 040 6616743
Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör - Föreningen för Mental Hälsa i Finland, 0400-659101

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar