fredag 9 september 2016

Virtuella relationer ställs i allt bättre ljus

Camilla Granholm är internetforskare, sci-fi-entusiast när det kommer till filmer och inledde sin doktorsavhandling med ett citat ur filmen the Matrix (ung. ”Matrisen”) som är från slutet av nittiotalet. Då var ännu internet eller den virtuella dimensionen som Granholm kallar våra liv online, i barnskor.
Dagens människa, varierande enligt generationer förstås, lever både offline och online men gränsen mellan de två dimensionerna suddas ut med årens gång och den tekniska utvecklingens och tillgänglighetens marsch.
Granholm ser det som en särskilt positiv attitydmässig utveckling att risker och hot så småningom börjar övermannas rent kvantitativt av positiva möjligheter inom just virtuella onlinerelationer, vilket var synligt på FSKC:s seminarium om relationer mellan unga och professionella på G18 den 6 september. Festsalens platser var så gott som fullsatta. Det ordnades tre workshopar mot slutet av dagen, och på Granholms workshop delades, grovt taget, deltagarna in i diskussionsgrupper om negativa och positiva aspekter i virtuella relationer, och på de stora papperslakanen som grupperna brainstormade på kom de positiva aspekterna att dominera över de negativa. Dominansen var inte klar men märkbar. Bland positiva aspekter märktes exempelvis deprimerade eller annars funktionsnedsatta människors möjligheter att sälla sig till en större skara och få stöd.


Universitetslektor, PD Camilla Granholm föreläser på G18. I förgrunden syns hennes avhandling Social Work in Digital Transfer.


Just tidsaspekten är intressant i en snabbt föränderlig värld och Granholm är till sin forskningsinriktning pragmatist med fokus på vad som sker nu och i framtiden. Det oaktat, och för att lända publiken ett bredare perspektiv, inledde hon sitt semianförande med bilder på c-kassetter, commodore 64 och annat som hör det förflutna virtuella eller IKT-livet till.
IKT avser informations- och kommunikationsteknologi.
På frågan om vad och i så fall varför Granholm tippar att giltighetstiden för en eventuell guide i vett och etikett för online-beteende skriven i dagsläget skulle bli, svarar hon försiktigt att hon inte vill tippa, men:
- Fem år högst, då nya saker dyker upp som svampar i regn.
Med nya saker avser hon sätt att agera tillsammans virtuellt.
- Artighet, ärlighet och vänlighet är eviga saker, förstås när det kommer till vett.
Eventuella negativa förhållningssätt till sociala medier kopplar Granholm till hur de beskrivs i media, eller så väljer folk bort facebook etc. precis som man kan välja att inte äta kött.
 
Av Patrik Simberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar