måndag 11 mars 2019

Inför Riksdagsvalet 2019

Tillsammans med Mentalhälsopoolen stöder Psykosociala förbundet rf  dessa åtgärder och målsättningar inför kommande regeringsperio:

10 ÅTGÄRDER FÖR REGERINGSPERIODEN 2019-2023

1. Att skapa ett nationellt program för psykisk hälsa och missbruksfrågor för perioden fram till 2030, omfattande främjande av psykisk hälsa, förebyggande av psykisk ohälsa och utveckling av tjänster för rehabiliteringsklienter, och deras anhöriga och närstående. Att förnya mentalvårdslagen och lagen om missbrukarvård samt klient- och patientlagen. Att höra sakkunniga och erfarenhetsexperter bör bli en del av strukturerna och lagstiftningsprocesserna. 

2. Stärkt föräldrastöd: man bör stöda kommande generationers psykiska hälsa och kompetens i psykisk hälsa, såsom psykisk resiliens och färdigheter för uppfostran. Man bör beakta barn i vuxentjänsterna, och i ett tidigt skede stöda familjer med spädbarn eller som väntar på barn. 

3. Att förebygga ungdomars marginalisering genom att föra stödet närmare. Man ska garantera oavbrut­na processer från skolan till psykoterapi, och förstärka mångaktörtjänster, såsom ungdomsstationer, mångkulturella center och krisjour. Öppenvården ska utvecklas målmedvetet. 

4. Skapande av en psykoterapigaranti för att få behandling inom en månad. Lämplig form av terapi, såsom korttidsterapi, bör börja inom 28 dagar från att behovet har identifierats, ifall annan behandling inte är tillräcklig. Behandling bör vara tillgänglig på alla inhemska språk. 

5. Ett brett förebyggande av självmord. Olycksutredningscentralen bör årligen publicera en rapport om självmord, med rekommendationer för åtgärder. Varje landskap skall ha ett självmordsförebyggande ar­bete, som implementeras även i skolor och läroanstalter. 

6. Resurserna hos personer med psykisk ohälsa ska främjas genom att garantera omständigheter som stöder rehabilitering, såsom tillräcklig utkomst och ersättning för läkemedel, tjänster som stöder självstän­dighet i vardagen, möjligheter att arbeta partiellt och stöd till de närstående. 

7. Under ledning av statsrådets kansli ska man skapa verktyg för konsekvensbedömning av inverkan på mental hälsa. Konsekvenser för psykiskt välbefinnande, psykisk hälsa och självmord skall bedömas. 

8. Att skapa en nationell informationskälla för det främjande och förebyggande arbetet inom psykisk hälsa. Syftet är att samla ihop god praxis för att främja psykisk hälsa och stöda implementeringen. 

9. Uppföljningen av hälsa i befolkningsundersökningar skall i alla åldrar inkludera en bedömning av psyki­skt välbefinnande, upplevd livskvalitet och lycklighet. Man ska utvärdera och utveckla psykvårdens effekti­vitet utifrån forskning och genom att lyssna på patienternas erfarenheter. 

10. Att skapa hållbara modeller för att finansiera främjande och förebyggande arbete för psykisk hälsa. Totalkostnaderna av psykisk ohälsa är på årsbas cirka elva miljarder. Främjande och förebyggande men­talvårdsarbete är mycket kostnadseffektivt och det investerade kapitalet betalar sig tillbaka mångfaldigt inom 5-10 år

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar