onsdag 12 februari 2020

Nationella strategin för psykisk hälsa har nu lanserats


Nu är den här - den nationella strategin för psykisk hälsa har nu lanserats i Finland. Strategin för psykisk hälsa understryker vikten av att politiken och åtgärderna inom området psykisk hälsa är kontinuerliga och målinriktade och hålls uppdaterade över regeringsperioderna. Strategin innehåller fem prioriteringar: psykisk hälsa som en resurs, hur barns och ungas psykiska hälsa byggs upp i vardagen, rätt till psykisk hälsa, omfattande tjänster enligt människors behov samt gott ledarskap i psykisk hälsa.

Målet är god psykisk hälsa – gynnar alla människor och hela Finland
Den första prioriteringen i strategin för psykisk hälsa understryker att psykisk hälsa påverkar allt: hälsa, välbefinnande, studier, arbete och livet som helhet. När människorna har god psykisk hälsa bidrar det till hela Finlands framgång: psykisk hälsa är en resurs som man tar hand om och investerar i. Den andra prioriteringen har valts på grund av att uppväxtförhållandena i barndomen och ungdomen har en betydande inverkan på den psykiska hälsan. God psykisk hälsa börjar byggas upp redan i den tidiga barndomen. Den tredje helheten lyfter fram det arbete som utförs för att bekämpa fördomar, diskriminering, felaktiga uppfattningar och motsättningar i fråga om psykisk ohälsa. Inom mentalvårdstjänsterna ska särskild uppmärksamhet fästas vid att rätten till psykisk hälsa tillgodoses. Den fjärde prioriteringen understryker att tjänsterna ska motsvara människans behov och vara övergripande och samordnade. Tjänsterna bör också ges tillräckligt tidigt och snabbt. De anhöriga ska beaktas bättre än tidigare vid planering av tjänsterna. Den femte prioriteringen lyfter fram att det är viktigt att systematiskt styra och leda arbetet för den psykiska hälsan som en helhet över förvaltningsgränserna. Ledarskapet bör också basera sig på bästa möjliga kunskap.
Strategin för psykisk hälsa har beretts sedan hösten 2018 av en expertgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet i brett samarbete med olika aktörer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar