tisdag 15 december 2015

Tillgängligheten till psykoterapi är ojämlik

Det finns stora problem och mycket ojämlikhet i tillgängligheten till psykoterapi. En människa som lider av mentala problem sätts också i en svår situation då hen själv tvingas försöka finna en lämplig leverantör av psykoterapi ur ett brokigt fält av psykoterapileverantörer.
Riksdagens mentalhälsopolitiska delegation har nu kommit med ett utlåtande där man behandlar de här frågorna. Delegationen uppmärksammar social- och hälsovårdsministeriet, ansvariga ministern samt social- och hälsovårdstjänsternas parlamentariska arbetsgrupp på att man genom en integrering av psykoterapitjänsterna i den offentliga hälsovårdens serviceutbud förbättrar tillgängligheten till tjänsterna, minskar ojämlikheten och uppnår en betydande kostnadsinbesparing.
- I samband med social- och hälsovårdsreformen skulle det nu löna sig att utreda möjligheterna att överföra psykoterapitjänsterna till det offentligas ansvarsområde – dock med ett erkännande av de snäva ekonomiska ramarna, säger Mentalhälsopolitiska delegationens ordförande Annika Saarikko (C).
- Totalkostnaderna för mentala störningar är i Finland cirka 5 miljarder euro per år. Den stora majoriteten av kostnaderna beror på sjukfrånvarodagar och invalidpension. Endast en bråkdel av kostnaderna (0,7 %) kommer från Fpa:s rehabiliteringspsykoterapi, som cirka 25 000 personer får årligen (kostnad 38 miljoner euro). Behovet är mångfalt större, säger Kristian Wahlbeck vid Föreningen för mental hälsa i Finland.
- För de vanligaste mentala störningarna är totalkostnaderna för en lämplig psykoterapiperiod i genomsnitt 1 000 euro. Två av tre går perioden till slut, och av dem får cirka hälften en betydande fördel av psykoterapin. Cirka 6 procent av de vårdade går från understöd till arbetsliv. En psykoterapi som erbjuds bland bastjänsterna och som inleds tillräckligt tidigt skulle överföra uppskattningsvis cirka 7 500 personer från understöd till arbetslivet, säger Kristian Wahlbeck.
P
å årsbasis innebär det här en kostnadsinbesparing på 340 miljoner. Därmed innebär en euro satsad på psykoterapi en ungefärlig inbesparing på tre euro.

Läs hela utlåtandet här.

Ha en fin dag!
/Pernilla
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar